Tầm nhìn - sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

- TẦM NHÌN

Đưa sản phẩm, dịch vụ đến mọi nơi trên đất nước

- SỨ MỆNH

Nổ lực hết mình nâng cao chất lượng tốt nhất để góp phần vào sự lớn mạnh chung của nền y học nước nhà

- GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Uy Tín

  • Duy trị sự tin tưởng, niềm tin với khách hàng là thước đo hàng đầu.

Chính Trực

  • Trung thực và tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức trong kinh doanh.

Trách Nhiệm

  • Động lực để vượt qua thách thức.

Tận Tâm

  • Làm bằng sự tận tâm và nhiệt tình.